"Egaa dhaqaa, maqaa Abbaatii fi Ilmaatti, kan hafuura Qulqulluutti isaan cubuudhaan, saba hundumaa bartoota koo godhaa" Matt. 28:19

Cuunfaa Walgahii Lubootaa kan Tokkummaa Waldoota Oromoo, Guraandhala 25-287, Washington, DC

Tokkummaan waldoota warra wangeelaa Oromoo kan seenaa baroota 19 darban qabu keessaatti bu’aa bahii adda addaa keessa darbaa as ha gahuyyuu malee, Hojii hafuuraa fi misoomaa, akkasumas tokkummaa amantoota warra wangeelaa addunyaa guutuu walitti fiduu irratti hojiin hojjetamaa ture guddaa dha. Kun hunduu Kirstoos waan hundaa danda’u, Isa waan hundumaa ol jiru’ Isa dadhabaan hojii jabaa hojjetuun tahe, Maqaan Isaa bara baraan ha eebbifamu, ameen.

 Akkuma hojiin humna Waaqayyoo mul’ataa deemu, xiyyeeffannaan diinaas hammachaa adeema, bakka humni Waaqayyoo hojjetutti, humni diinaas faalleessuuf tattaafii godha, kunseenaa wangeelaa keenyaa keessatti waan mul’ataa ture, kan fuuldurattillee nu eeggatu tahuun hin haalamu, ha tahu malee kan yeroo hundaayyuu mo’u humna Waaqayyoo Isa jiraataa ti.

Haala akkas hojjetamaa ture keessaatti waggoota sadana arfan darban keessa seexanni tokkummaa keenya diigee, hojii humna wangeelaa addunyaa keessatti karaa waldootii dhuunfaas ha tahuu karaa tokkummaa kanaa mula’taa ture doomsuuf, utuu adda addummaan hin jiraatin waan faffacaane fakkeessuuf, utuu nuti jajjabaannuu waan mogoleen nu buhe fakkeessuuf, utuu nagaa qabnu waan nagaa dhabne fakkeessee nu hammacuuf tattaaffi godhaa turera, yaaddoo nuti naqee ture, obboloota walitti mufachiisee ture, maatii diiguuf carraaqee ture.

 Humna diinaa tahuun adda bahee waldootni qofa qofaatti, amantootni dhuunfaa dhuunfaatti, waldaaleen tokkummaadhaan kadhataan fuula Waaqayyoo dura turre. Yeroon Waaqayyoo geenyaan UOEC n walgahii abboota hafuuraa (Lubootaa) walitti waamuun waliin fuula Gooftichaa duratti kufnee, adda addummaa keenya utuu hin tokkummaa keenya cimsanna amantii jedhuun kadhannaa fi mare yeroo dheeraa gochuun waldaa Oromoo warra wangeelaa Washington DC waliin mare gochuun waamich Luboota USA fi Canada keessa jiran hundaaf godhame.

Akka Gooftaan isaan dandeesisettis Guraadhala (Feb)   26 fi 27 bara 2015 lubootnii fi ggessitootni tokkumma armaan gadii  waldaa Oromoo warra wangeelaa washingwal gahaniiru.

Isaanis Luba Dr Gammachuu Olaanaa dura bu’aa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Los Angeles, USA irraa

Obbo Toleeraa Bayyanaa Barreessaa Tokkummaa waldoota Oromoo warra wangeelaa Winnipeg Candaa irraa,

Obbo Abraham Jeto abbaa herregaa tokkummaa waldoota oromoo warra wangeelaa Lancaster USA irraa,

 

Luba samu’el Kumsaa Sandiyago

Luba kamisoo Abiishee Booruu (Houston Texas)

Luba Malkaamuu Nagarii Minneapolis Redeemer

Luba Samu’elTaayyee Mardaasaa (Atlaantaa Georgia)

Luba caalaa Gabbisaa (Ebenzer Mineapolis) irraa

Luba Tashoomaa wagii (Baltimor)

Luba Itichaa Camadaa Edmonton Canada

Luba Dr Dabalaa Birri Chicago

Luba Guutaa Dibaabaa (the bay area)

Luba Takkaa Foggii (Oromo resurrection MD USA)

Luba Alamuu Sirneessa (OH USA)

Luba Alamaayyoo

Luba Asaffaa Nagaa (Winnipeg Canada)

Luba Melaku Tizaazuu (Namawaaq) Kansas USA


Kessumoota,

Luba Waaqtolaa Dinagdee

Lubaa Kennesaa Taasisaa, Waldaa Oromo Warra Lutheranii DC irraa kan qooda irraa fudhatan

Dursa

Namni hunduu jilbeeffatee Kadhannaan fuula Waaqayyoo duratti akka dhihaatu godhame, hiikaa waan hundumaa gorsaa gaarii, geggessaa qajeelaa Isa tahe Kiristoos fuul duratti kufne.

Dr Dabalaa Birrii Sagalee Waaqayyoo Macaafa I Iyaasuu 5:- 13-15

Nuuf dubbisan, irratti yeroo fudhannee keessatti akka of ilalluuf gorsa abbummaa nuuf kennani, hunduu keessatti of sakatta’ee sagalee waaqayyoof of qopheesse, sagalee waaqayyoo keessa keenya seenee, kadhannaa fi faarfannaan hafuurri tokkummaa nuu gad dhiifame.

Dubbii Waaqayyoo fi humna kadhannaan erga keessi keenya cabee boda. Lubootni hunduu dabaree dabareedhaan haalaa adeemsa waldaa isaanii akka ibsan godhame, hunduu ulfinaaa wal dhagahe, hunduu harka walitti rukutuun hojii dinqisiisaa Waaqayyoo waldootii Oromoo keessatti hojetaa jira jajuun waliif galateeffate.

Koreen geggessitoota tokkummaa waldootni kun waan wal fakkaatus tahe waan adda adda isaan godhu maal qabu laata kan jedhu qalbii fi hubannaan dhaggeeffate.

Waan waldaan hunduu waliin qabu, waan luboota waldoota isaanii bakka bu’uun hojii waldaan isaanii hojjettuu fi ejjennoo waldaan isaanii qabdu ibsan irraa dhugoofnnetti,

 

A) Waldaan hunduu Dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisuu, gartuulee kadhannaa, waaqeffannaa, dubartoota, dargagootaa fi daa’immanii of jalatti hammachuun akka hojjetan

B) Waldootni hunduu tajaajila ergama wangreelaa (mission) biyya keessaa fi biyya baqaa keessatti hojjetaman sadarkaa wal fakkaatuun akka qaban

C) Waldootni hunduu murtii ELCAn namoota saala wal fakkaataa qaban wal fussisuun cubbuu miti jedhee murteesse akka morman, akka hojii jallinaa fi faallaa dubbii Waaqayyoo tahuu isaatti akka hubatan, akka balaaleffatan,

C) Waldootni hunduu tokkummaan (UOEC) akka barbaachisu qofa utuu hin tahin kana caalaa jabaatee human godhatee hojii Waaqayyo itti nu waame akka hojjetu

D) Adda addummaa diinni nu keessatti facaase irratti dammaqnee akka waan gara tokkummaatti nu fidu irratti “Waliin” hojjennu

E) Waldootni gar gar caccabuun diiggaa malee rakkoo keenyaaf furmaata akka hin taane,qooda kanaa kan qabnu cimfataa lubbuu haaraa gara Kiristoositti fiduu irraatti akka jabaannu, akka wal gorfannu

Kanneen jedhantu keessaa mul’ata

Ibsa lubootaa fi cuunfaa ibsoota isaanii, akkasumas hubannaa koree boordii keenyaa irratti hundaa’dhuun, itti aansuun gaaffilee kana akka of gaafannee deebii fi furmaata ni taha jedhu akka itti kenninuuf:,

Haalli tokkummaan keenya kun fulduratti itti cimu, murtiilee kanaan dura gumii (council) waldoota tokkummaan murteeffaman utuu hin faallessin attamiin of dura deemuu dandeenya jettanii yaaddu?

Attamiin waan adda adda nu baasu sana irra waliin irra aannee wal qabnnee hojii Gooftaan itti nu wwame hojjechuu dandeenya jettanii yaaddu?

Attamiin of of cimsinee dhaabnee olla, naannoo fi saboota Waaqayyoo kan biraa waliinuu wangeela babalisuu dandeenya? Kanneen jedhan irratti mareen gartuu sadiitti qoodamuun mari’atame.

 

 Itti Bahiinsa mare kanaas akka kanaan gadiiti cuunfamee dhihaateera:-

 1) Qulaullina hojii wangeelaa, tajaajila alaalaa (mission work) kan biyya keessaa fi waldoota biyyoota alaa jiraatan goonu irratti tokkummaan keenya ifaa dha. Kan tokkummaa (UOEC) kana walitti hidhu ammoo Wangeela dhugaa kan Kiristoosii fi itti waamama isaa waan taheef, kana irratti wal tumsuun hojii Waqayyoo waliin hojjechuuf;

 

2) Waa’ee sagalee Waaqayyoo fi hidhata waldootaa ilaalchisee, murtiilee sadan kanaan dura darban utuu hin faallessin, gama biraan ammoo tokkummaan kun aboo waldootni akka dhuunfaatti qaban utuu hin tuqin daangaa seeraan nuuf kenname keessatti rakkoo nutti dhufe qofa qofaa keessaa bahuuf tattaafachuu irra attamiin wal fudhannee jaalala, obsaa fi wal danada’uun hiika itti barbaaduu dandeenya isa jedhu irratti akka wal gargaarru akka ta’u,

3) Ammaa Waldooti hundumtuu bu’uura amantii warraa wangeelaa irrattii qusii tokko malee walii gallee jirutti, hidhadhaa waldootaa ilaalchisee adda addummaa mullateen Waldooti keenyaa tokko tokko ammayyuu ELCA keessa jiraachuun akka waan seera faallaa wangeelaa ELCAn baase fudhataniitti lakkaa’uun wal qooduun hafee, jalaalaa fi wal danda’uun waliif obsuun waljajjabeessuun akka ta’u. Waldooti keenyaa kan USA ka hidhata Lutheranii qaban hundi dhaabaa ‘Lutheran Core’ ( gamtaa waldoota Lutheraanii dhugabaatuu qajeelaa) keessa wan jiraniif, akkuma waldoota kaanii bifa danda’amee waltumsuu fi wal jajjabeessuun akka ta’u,

4) Wal gahii gumii (council meeting) Adoolessa (July) bara 2014 Minneapolistti tahe irratti akka mareen godhametti waldootni haala ittiin dhibee isaan mudate, akkasumas tokkummaa keenya jeeqee fala qajeelaa dhugaba’umsa keenyaa fi tokkummaa keenya deggeruu itti barbaaduun akka ta’u kan murtaa’ee, waldooti dhimmi isaa ilaaluu wal utubuun akka irratti hojjetan,  innis lubootni jaarsolii bulchiinsa waldaa fi amantoota mari’achiisuun akeeka isaanii fuula duraa walgahii gumii tokkummaa kana Adooleessa (July 22-26) Winnipeg Canada irratti akka dhi’eessan ykn murtii isaanii dursanii boordiitti akka quba qabaachisan;

5) Afuurri wal hubannaa, wal mararfannaa, wal qusannaa fi waliif obsuu amma walgahii kanarratti akka jirutti itti fufee, nagaa fi araaraa waliif

qabaachuun hariiroo fi walitti dhufeenya kanaan dura bade yoo jiraate fooyyeffannee waliin hojjechuun tajaajila wangeelaa itti waamaneefis tahe

tokkummaa waldootii, akkasumas haawaaf qoricha waan taheef waliin hojjechuuf;

6) Tajaajila dargaggoo fi daa’immanii haala jabanaa isaaniif galuu danda’uun sagalee Gooftaattii guddisaa eenyummaa isaaniis akka hin dagannetti waldootiin muuxannoo wal jijjiruun akka waliin hojjennuuf; akkasumas dha’atii barsiisaa fi kuusaa barsiisa tajaajila ijoollee, maatii fi kan geggessitootaa kuufamee mar-sariitii (website) tokuummaa keenyaa irraa akkaa ka’amu

7) Tajaajila haadhotii fi obboloota dubartootaa fi shamarranii dugda waldaa godhee Gooftaan waan nuuf kenneef kan qabnuuf galateeffachaa, karaa

tajaajila isaanii gara bulchiinsaa fi geggeessummaatti guddisuuf wal gargaaruu, waliinis waliifis kadhachuuf;

8) Tajaajila lubootaa fi hojjetoota wangeelaa Oromoo Kan keenya jabeeffataa saboota kaaniifis akka qaqqabnu kadhannaafi yaadaan irratti hojjechuuf, waldoota ammayyuu tajaajila akkasii jalqaban jajjabeessaa, muuxannoos irraa fudhachaa waliin hojjechuuf;

9) Wangeelli keenya nurra darbee addunyaa hunda akka qaqqabuuf waldootni hundi hojii tajaajila media, mar sariitii (web site), face book fi  kanneen kana fakkaatan bifa ifaa fi salphaa taheen akka ummanni addunyaa irraa salphaatti argachuu danda’uuf irratti hojjechuuf;

10) Waldooti keenyaa hundi qoodaa tajaajila hawasaa isaanii yeroo kam caalaa cimsuun, dhimmamanii halaa isaaniif mijateen akka waltumsuun hojjetan, meshaa araraa fi falmiituu warra sagalee hin qabnee ta’uun hojii raajummaa isaani akka raawwatan, amatooti hubannaa qajeelaa akka qabataan barsiisuu, karaa danda’amee dhiibbaa qajeelaa hawaasa danboobe uumu gochhuu danda’uu;

12) Baballisa wangeelaa Oromiyaa kessatti ilaalchisee xiyyaafanaan addaa akka itti kenamuu fi wal gurmeessuun irratti akka hojjetamu, waldooti hundi dhimma kana ilaalchisee toora waggaa isaanii kessa galchanii akka akeekatan akka ta’u;

11) Rakkoolee waliin qabnu, kan bakkaa sagadaa mataa ofii dhabuu, lallafinaa fi murannoo Waaqayyoo nurraa baraabdu amantootni keenya dhabuu, rakkoon nu gidduutti dhalte yoo jiraate akka waan rakkoon akkasii takkaa waldaa kamittuu keessatti tahee hin beekne kanuma Oromoo keessatti jalqabame fakkeessinee rifachuu, baqachuu, fi muuxannoo waldoota kaanii dhabnee dhibee keenya kan silaa gabaabaatti fixannuu babbalifnee erga gargar cabee walitti suphhuu yaaluun kan walddotni hunduu irratti waliin hojjennuu tahuu irratti waliif gallee jirra.

UOEC OFFICE